top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Vuosikertomus 2021


Productivity Leapin vuosi 2021 numeroina


 • Uusia asiakkaita: 10 julkishallinnon ja finanssisektorin alueilla

 • Liikevaihto: 5 487 756 eur (kasvua edelliseen vuoteen 88 %)

 • Ebita: 1 189 105 meur (21,7 % liikevaihdosta, kasvua edelliseen vuoteen 164 %)

 • Henkilöstömäärä vuoden lopussa: 47 (kasvua edelliseen vuoteen 62 %)

 • Henkilöstöomistajia: 25 (edellisenä vuonna 13, kasvua 92 %)

 • Book-to-bill: 1,91 (edellisenä vuonna 1,58)

 • Koko tilauskanta: 18,8 meur (edellisenä vuonna 10 meur)


Productivity Leap lyhyesti


Productivity Leap Oy on vuonna 2018 perustettu nopeasti kasvava IT-konsultointipalveluja tarjoava yritys. Tarjoamme asiakkaillemme end-to-end-palveluja hankkeiden johtamisesta, määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta testaukseen, käyttöönoton tukeen ja koulutukseen.

Olemme laajasti verkostoituneita ja hyödynnämme yhteistyöverkostoamme löytääksemme kunkin asiakkaamme tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden sekä tiimin, että teknologisen arkkitehtuurin osalta. Kumppaneitamme ovat teknologiatoimittajat ja muut konsultointipalveluja tarjoavat yritykset. Toimimme verkostossa joustavasti pää- ja alihankkijoina sekä ryhmittyminä.

Tavoittelemme vuosittain vähintään 30 %:n kasvua, josta puolet pyritään saamaan aikaan orgaanisena kasvuna ja puolet yrityskauppojen avulla. Kannattavuustavoitteemme on vähintään 15 % (EBITA).

Productivity Leapin päätoimialat ovat julkishallinto ja finanssisektori. Julkishallinnon asiakkuuksiin kuuluvat valtion, kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden lisäksi toimijoiden omistamat in-house-yhtiöt. Finanssisektorin asiakkuudet koostuvat pankki- ja vakuutusalan yrityksistä, näitä ohjaavista viranomaisista sekä muista toimijoista.

Productivity Leap erottuu kilpailijoistaan kokonaisvaltaisella hankkeiden haltuunotolla, asiakkaiden tarpeet ja toimintatavat huomioivalla ketterällä toiminnallaan, uusimpien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyntämisellä sekä innovatiivisella jatkuvan kehityksen, kasvun ja oppimisen yrityskulttuurillaan.

Pääpalvelujamme ovat tietojohtamisen, tietovarastoinnin, raportoinnin ja ennustavan analytiikan palvelut, low-code-palvelut, integraatio- ja robotiikkapalvelut sekä näihin liittyvä konsultointi ja hankehallinta.


Toimitusjohtajan katsaus

Productivity Leapille vuosi 2021 oli menestyksekäs kaikilla mittareilla. Saimme olla mukana laajasti erilaisissa hankkeissa sekä julkishallinnon että yksityisen puolen asiakkuuksissa. Yrityksen henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti ja pystyimme kasvamaan kannattavasti.

Integraatiopalveluissa jatkoimme erittäin nopeasti kasvavan Broman Groupin integraatioiden kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Pääkohteena integraatiopalvelujen projekteissa oli Broman Groupin automaattivaraston ohjauksen ja ERP-järjestelmien välinen liikenne. Integraatioiden kehittämisessä merkittävässä roolissa ovat asiakkaan prosessin ymmärtäminen ja kuvaaminen sekä ratkaisujen jalostaminen kerrytetyn ymmärryksen pohjalta.


Voitimme yhdessä kumppanimme kanssa laajan, useamman vuoden finanssisektorin Low-code-hankkeen, joka käynnistetään vuoden 2022 alussa. Pystymme hyödyntämään hankkeessa edellisen vuoden aikana tehdyn, Business Finlandin rahoittaman, kehitystyön tuloksia.


Tietojohtamisen asiakashankkeista esimerkkinä voidaan mainita tuleville hyvinvointialueille kehitettävät tietojohtamisen ratkaisut. Hyvinvointialueet poikkeavat toisistaan paljon. Joillakin alueilla on hajanainen perusjärjestelmäkenttä, joissa käytössä voi olla kymmeniä erillisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, sekä lukuisia henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon järjestelmiä. Toisissa, maakunnallisissa kuntayhtymissä, järjestelmiä on sen sijaan pystytty konsolidoimaan vuosien varrella.


Painopistealueet tietojohtamisen kehittämisessä vaihtelevat paljon alueen mukaan. Teknisesti pystymme toteuttamaan tietojen koostamisen tietoaltaisiin, tietojen jalostamisen ja yhdistämisen käsitemallipohjaisesti tietovarastoon ja tietojen raportoinnin loppukäyttäjille, sekä tuottamaan lukuisia tekoälyyn, kehittyneeseen analytiikkaan ja koneoppimiseen pohjautuvia ratkaisuja.


Esimerkkejä toteutetuista koneoppimisen ratkaisuista ovat sote-toimialalle toteutettavat ikääntyneiden säännölliseen palveluun ohjautumisen ennustaminen ja suuntima/pärjääjämallin asiakassegmenttien välisten siirtyminen ennustaminen. Ennusteiden avulla alueet voivat kehittää esimerkiksi palveluverkkoaan, palvelujensa saatavuutta ja henkilöstönsä mitoitusta.

Liikenteen seurannan tarpeisiin kehitimme asiakkaan kanssa maantieverkon IoT-antureista saatavien tietojen poikkeamien havainnoinnin ja korjauksen kokonaisuuden, joka toteutettiin neuroverkon avulla. Tietojen avulla saadaan korjattua antureiden vikaantumisesta tai muista ongelmista johtuvia virheitä.


Yrityksen taloudellinen tulos tilikaudella 2021 oli erinomainen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 5 487 756 eur (kasvua edelliseen vuoteen +88 %) ja tulos ennen tilipäätössiirtoja ja veroja (EBITA) 1 189 105 eur eli 21,7 % liikevaihdosta (kasvua edelliseen vuoteen +164 %). Yrityksen tilauskanta on 18,8 meur.


Yrityksen henkilömäärä tilikauden lopussa oli 47 (kasvua edellisen tilikauden loppuun 62 %). Taloudellisesti vuoden 2021 erittäin kannattava kasvu yhdistettynä vahvaan tilauskantaan luo vankan pohjan Productivity Leapin tulevaisuudelle.


Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja Leappilaisia vuodesta 2021. Vuoden aikana on saatu edistettyä hienoja hankkeita upeiden ihmisten kanssa. Myös vuosi 2022 on käynnistynyt hyvin. Työsopimuksia on tällä hetkellä 49 ja tilauskannan kehittyminen on jatkunut vahvana. Uskomme, että tästä vuodesta tulee yhtä menestyksekäs kuin edellisestä.Hallituksen katsaus


Strategia

Productivity Leapin tavoitteena on olla merkittävä toimija ja edelläkävijä valitsemillaan palvelualueilla ja asiakassegmenteissä. Productivity Leap tavoittelee jatkuvaa kasvua kaikilla toimialueillaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.


Productivity Leapin palvelualueet tukevat organisaatioiden digistrategioiden toteuttamista käytännönläheisesti. Toimintatavat sitouttavat koko organisaation ja niiden avulla saadaan tuotettua käytännöllisiä ratkaisuja tehokkaasti ja tuottavasti. Yritys kehittää skaalautuvia, monistuvia ja toistettavia toimintatapoja kaikilla palvelualueillaan.


Productivity Leap näkee joustavan verkostoitumisen tärkeänä osana kasvun mahdollistamista. Kasvu tapahtuu kiinnostavien hankkeiden sivutuotteena, sekä suorien kumppanuuksien että ekosysteemien kanssa. Ekosysteemiyhteistyössä yritys on aktiivinen toimija, joka tuottaa yhteistyötahoille arvoa omilla vahvuusaluillaan. Yritys jatkaa kumppanuusstrategian mukaisesti tiiviiden kumppanuuksien solmimista valituilla alueilla sekä teknologiatoimittajien että integraatiopartnereiden kanssa. Asiakkaiden kanssa yritys muodostaa pitkäaikaisia, luottamuksellisia yhteistyösuhteita.


Productivity Leap kiinnittää erityistä huomiota henkilöstönsä työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen, kannustamiseen, palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Toimintatapoja ja malleja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ja kokonaisvaltaisesti.

Productivity Leap on sitoutunut olemaan vastuullinen toimija sekä yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti että ekologisesti.Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Toimintaympäristön ja markkinanäkymien osalta tilanne näyttää Productivity Leapin kannalta erittäin hyvältä. Investoinnit digitalisaatioon lisääntyvät erityisesti dataintensiivisillä toimialoilla ja markkina kasvaa jatkuvasti. Käytettävissä olevien resurssien määrä ei kuitenkaan usein pysty kasvamaan yhtä nopeasti vastaamaan tähän kysyntään. Productivity Leapin keskeisimmät toimialat on julkishallinto ja finanssisektori. Molemmat ovat dataintensiivisiä toimialoja, joissa laajat järjestelmäkokonaisuudet muodostavat tiedon hyödyntämisen, jalostamisen ja integroinnin kannalta haastavan ympäristön.


Productivity Leapin toimintatavat ja mallit nopeuttavat organisaatioiden digitalisaatiohankkeiden toteutusta. Tämä onnistuu mallipohjaisuuden, automatisoinnin, kevyiden ja ketterien mallien, kokonaisarkkitehtuurin huomioivien sekä organisaation eri osia sitouttavien toimintatapojen ansiosta. Productivity Leap pystyy toteuttamaan hankkeet nopeasti ja tehokkaasti ja näin olemaan asiakkaille apuna haastavissa hankkeissa. Productivity Leapin markkinanäkymät ovat hyvät johtuen sekä toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista että asiakkaiden tarpeesta uusille ja tuottavammille toimintatavoille.Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Productivity Leap kasvattaa liikevaihtoaan vuosittain vähintään 30 %, josta pidemmällä aikajänteellä puolet muodostuu orgaanisesta kasvusta ja puolet yrityskaupoista. Kasvu on jatkuvasti kannattavaa ja tavoitteena on vuosittain saada tasainen vähintään 15 % kannattavuus (EBITA).Taloudellinen katsaus


Vuonna 2021 yrityksessä jatkui vahva ja kannattava kasvu. Tilikaudella 2021 yrityksen liikevaihto oli 5 485 756 eur (kasvua edelliseen vuoteen +88 %) ja tulos ennen tilipäätössiirtoja ja veroja (EBITA) 1 189 105 eur eli 21,7 % liikevaihdosta (kasvua edelliseen vuoteen +164 %).

Yrityksen book-to-bill tilikauden päättyessä oli 1,91 ja tilauskanta kaikkiaan yli 18,8 meur.Asiakkaat


Productivity Leapin asiakaskanta kasvoi katsauskaudella merkittävästi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin asiakkuudet vastasivat katsauskaudella noin 80 % yrityksen liikevaihdosta. Palvelualueista merkittävin oli tietojohtamisen palvelualue, joka vastasi noin 60 % liikevaihdosta.Henkilöstö ja toimipaikat


Yrityksen henkilömäärä tilikauden lopussa oli 47 (kasvua edellisen tilikauden loppuun verrattuna 62 %). Productivity Leap perusti toimiston vuoden aikana Helsinkiin. Toimistoja on tämän jälkeen viidellä paikkakunnalla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Tampere ja Turku.


Pidemmän aikavälin tavoitteena yrityksellä on kasvaa näillä seutukunnilla. Tämä tavoite perustuu sekä asiakkaidemme sijaintiin että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskittymiin.


Productivity Leap hyödyntää kokonaisvaltaista onnistumisen ja hyvinvoinnin johtamisen viitekehystä. Tukena käytetään Personal Matrix -työkaluja sekä osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen, suorituksen hallintaan, että henkilöstön fiiliksen mittaamiseen.


Fiilis ja suoriutuminen arvioidaan viikoittain asteikolla 0–5. Vuonna 2021 fiiliskyselyjen vastausten keskiarvo oli 4,2 eli erittäin hyvällä tasolla (tavoite 4,1). Henkilöstön arvio omasta suoriutumisesta oli vastaavasti erinomainen eli 4,0 (tavoite 3,9). Vuoden aikana kyselyssä otettiin käyttöön myös kuormitusarvio. Keskimääräinen arvio elokuusta eteenpäin oli 3,8. Tämäkin arvio on hyvällä tasolla ottaen huomioon yrityksen kasvun ja siitä aiheutuvan työkuorman henkilöstölle.


Sanapilvi anonyymikyselystä henkilöstölle syksyllä 21
Sanapilvi anonyymikyselystä henkilöstölle syksyllä 21

Syksyllä 2021 teimme henkilöstöllemme kyselyn yrityksen toimintatavoista. Kyselyssä arvostetuimmiksi asioiksi nousivat erityisesti vapaus, joustavuus sekä ajan että paikan suhteen, matala organisaatio, työvälineet, fiilis, osaaminen ja palkka.


Kyselyssä esiin nousseen palkan arvostamisen mahdollinen selittävä tekijä löytyy, kun palkkoja verrataan alan keskipalkkoihin. Keskimäärin Suomen 250 suurimmassa IT-yrityksessä työskentelevät ansaitsevat noin 5000 eur/kk. Vuoden 2021 aikana Productivity Leapin henkilöstön keskipalkka oli 6 243 eur/kk.


Productivity Leap kohtelee työntekijöitä tasavertaisesti ikään, sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon tai muihin vastaaviin tekijöihin katsomatta. Henkilöstö jakaantuu tasaisesti eri ikäryhmiin. Yrityksessä on sekä kokenutta mentoria että nousevia uusia osaajia. Henkilöstöä jakaantuu 60-luvulla syntyneistä 00-luvulla syntyneisiin, painopisteen ollessa 90-luvulla. Henkilöstö on sukupuolen osalta miesvoittoista. 17% henkilöstöstä on naisia ja 83% miehiä.Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät


Productivity Leapin hallitus päätti kesällä 2020 PL Share -osakesäästöohjelman perustamisesta, jossa henkilöstö voi sijoittaa 1-3% palkastaan yrityksen optioihin, jotka vaihdetaan osakkeiksi tilikauden päättyessä. Vuoden 2021 järjestimme kaksi ohjelmaan kuuluvaa säästökautta. Yrityksessä on näiden ohjelmien jälkeen 25 henkilöstöön kuuluvaa omistajaa. Osakeohjelma jatkuu myös vuonna 2022.


Productivity Leap jakoi tilikauden aikana bonuksia henkilöstölle 742 750 eur.Tutkimus ja kehitys


Yritys on mukana HUSin vetämässä Clever Health Network-ekosysteemissä ja sen ohjausryhmässä sekä Kuopion alueella toimivassa Kuopio Health-ekosysteemissä. Molemmat ekosysteemit perustuvat terveysdatan jalostamisen tuotteistukseen yhteistyössä yliopiston tutkijoiden ja sairaanhoitopiirien kliinikoiden kanssa.


Yrityksen tavoitteena on kehittää terveysteknologian alueelle tekoälypohjainen tuote, jota voidaan markkinoida globaalisti ja käynnistää yrityksen kansainvälistyminen tuotteen avulla. Tämän lisäksi tavoitteena on tuottaa lisäarvoa muille ekosysteemin jäsenille Productivity Leapin IT-osaamisella.


Vuoden 2021 aikana suoritimme yritystason EHDEN OMOP-sertifikaatin (Certified SME). Käytännössä potilastietojen rekisterinpitäjät voivat saada rahoitusta omiin hankkeisiinsa EHDENiltä (IMI_EHDEN) ja käyttää käyttää sertifioituja partnereita hankkeiden toteutuksessa eli datan yhdistämisessä OMOP-tietomalliin. OMOP sertifikaatti on yritykselle merkittävä mahdollistaja terveystietojen hyödyntämisessä myös oman tuotekehityksen pohjaksi erilaisissa ekosysteemihankkeissa.


Productivity Leap tekee yhteistyötä eri yliopistojen kanssa opiskelijoiden opinnäytetöiden osalta. Yhteistyötä tehtiin vuoden 2021 aikana Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhteistyössä on hyötyjä kaikille osapuolille – asiakkaille saadaan uusinta tietoa ja yhteyksiä yliopistoihin, yliopistoille konkreettisia asiakashankkeita ja yrityskontakteja ja opiskelijalle opinnäytetyön pohjaksi reaalielämän ongelmia. Vuoden 2021 aikana valmistui kolme gradua ja sitä kautta myös kolme uutta filosofian maisteria yrityksen henkilöstöön.


Yritys on vuoden aikana jatkanut toistettavien, skaalattavien ja automatisoitujen konsultoinnin palvelumallien kehittämistä. Kehittämisen painopistealueena vuoden aikana ovat olleet tietojohtamisen, tietovarastoinnin, koneoppimisen ja integraatioiden toteutuksen palvelut.Johtoryhmä ja hallitus


Kari Natunen

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

 • Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 alkaen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

 • Filosofian maisteri

 • Synt 1964

 • Hyväksytty hallituksen jäsen-tutkinto 2021 (HHJ)

 • Keskeinen työkokemus: aiemmin CGI:ssä Vice President, Welfare and Local Government 2016-2018, Vice President, Business Intelligence and Information Management 2015-2016, useiden yksiköiden johtamistehtävät Logica, WM-data, Novo Group 2000 - 2012

 • Keskeiset luottamustoimet: TIEKE Tietotekniikan kehittämiskeskus ry:n hallituksen jäsen 2015-2018


Jari Pekkanen

Talous- ja henkilöstöjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

 • Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

 • Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri

 • Synt 1964

 • Hyväksytty hallituksen jäsen-tutkinto 2021 (HHJ)

 • Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja 2018 – 2019 aiemmin CGI:ssä Director Consulting, Business Intelligence and Information Management 2008-2018, useiden yksiköiden johtamistehtävät Logica, WM-data, Novo Group 2000 - 2008
Jukka Tarkiainen

Hallituksen jäsen

 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen

 • Filosofian maisteri

 • Synt 1964

 • Keskeinen työkokemus: Fiuge toimitusjohtaja 2018-, CGI:ssä Vice President, Financial Services, Nordics, LTC Otsossa toimitusjohtaja 2013 – 2015, eFenniassa: toimitusjohtaja 2003 - 2012
Comments


bottom of page