top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen kuvaus sitä, miten Productivity Leap  käsittelee henkilötietoja tämän verkkosivuston käytön, rekrytoinnin sekä asiakasviestinnän ja markkinoinnin osalta. Selosteessa kuvataan tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, mistä tietoa kerätään ja kuinka kauan sitä säilytetään.

 

Productivity Leap on osa Digia Oyj:tä. Tarkempaa tietoa Digian henkilötietojen käsittelystä löydät Digian tietosuojaselosteesta https://digia.com/tietosuoja


Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 05.09.2023.

 

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Digia Oyj / Productivity Leap

Y-tunnus: 2907000-2
Osoite: Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Sähköposti: contact(at)productivityleap.com
 

Yhteystieto tässä tietosuojaselosteessa kuvattua henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä:
 

contact(at)productivityleap.com

 

 

​2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
 

Tietosuojavastaava Digia Oyj
dpo(at)digia.com

 

 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperusteet ovat kirjattuna alla olevaan taulukkoon.  

Käsittelytarkoitus

A) Työnhakijarekisterin ylläpitäminen

B) Asiakasviestintä ja markkinointi

Käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Suostumus

Oikeutettu etu: palveluiden markkinoiminen tai asiakassuhde

C) Evästeet

Välttämättömät evästeet: Oikeutettu etu

​4. Rekisteröityjen ryhmät

 

Työnhakijat

Web -sivuston vierailijat

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Productivity Leap käsittelee edellä mainittujen käsittelytarkoitusten yhteydessä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Kerättävät henkilötiedot ovat seuraavia:

 

​A) Työnhakijarekisteri

 • Henkilön nimi

 • Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite)

 • CV tai vastaava työnhakuun liittyvä liitetiedostona lähetetty dokumentti

 

B) Asiakasviestintä ja markkinointi

 • Henkilön nimi

 • Rooli ja edustettu organisaatio

 • Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)

 

C) Evästeet

 • Selain- ja käyttöjärjestelmätiedot

 • Sivuvierailujen statistiikat (mm. sivuvierailujen määrät, ajankohdat, vieraillut sivut)

 • Eväste -palkin valinnat

 

6. Tietojen säilytysajat

 

Productivity Leap säilyttää kerättyjä tietoja seuraavasti:
 

A) Työnhakijarekisteri

Tiedot säilytetään 2 vuotta rekrytointiprosessin päättymisestä.

 

B) Asiakasviestintä ja markkinointi

Tiedot säilytetään 5 vuotta viimeisestä yhteydenotosta.

 

C) Evästeet

Evästetietojen säilytysajat vaihtelevat evästekohtaisesti. Välttämättömien evästetietojen säilytysaika on maksimissaan 1 vuosi.

 

 

​7. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Productivity Leap kerää tiedot seuraavista lähteistä:

 

A) Työnhakijarekisteri

Tiedot kerätään työnhakijalta itseltään mm. www-lomakkeella tai sosiaalisen median palvelun työnhakuilmoituksen kautta.

 

B) Asiakasviestintä ja markkinointi

Tiedot kerätään www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta (mm. LinkedIn), sopimuksista tai asiakastapaamisista.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista tai muilta yrityksiltä.

 

C) Evästeet

Tiedot tulevat suoraan web -sivuilta

 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 

Productivity Leap käsittelee ja tallentaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietoja pääasiassa EU:n ja ETA:n alueella. Jotkin Productivity Leapin käyttämistä järjestelmien tai palveluiden toimittajista saattavat kuitenkin sijaita, toimia tai tallettaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella maissa, joissa tietosuojan tasoa ei välttämättä ole todettu riittäväksi EU:n komission päätöksellä.

 

Tässä selosteessa kuvatun käsittelyn osalta Productivity Leap käyttää seuraavia EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivia toimittajia:

 • Wix (datan sijainti voi olla EU:n ulkopuolella: USA, Irlanti, Japani tai Israel)

 • LinkedIn (datan sijainti voi olla EU:n ulkopuolella esimerkiksi USA:ssa)

 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmä Meltwater (datan sijainti voi olla EU:n ulkopuolella)

 • Asiakasviestinnän ja markkinnoinnin järjestelmä Hubspot (tieto sijaitsee EU/ETA-alueella, mutta tietoa voidaan käsitellä myös Yhdysvalloissa)

Kaikista tietojen siirrosta tehdään erilliset arvioinnit ennen siirron toteuttamista. Productivity Leap noudattaa henkilötietojen siirrossa aina kulloinkin voimassa olevaa kansallista ja kansainvälistä säännöstöä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että siirtojen suojauksessa noudatetaan tarvittavia sopimuksellisia suojaustoimenpiteitä sopien siirroista tyypillisesti EU:n Komission mallisopimuslausekkeita tai muuta vastaavaa siirtojen suojamekanismia käyttäen.


 

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Productivity Leap on implementoinut lainsäädännön vaatimat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvamekanismit käsittelemiensä henkilötietojen suojaamisen laittomalta pääsyltä, käsittelyltä, häviämiseltä, muuttumiselta sekä muilta tietoturvariskeiltä. Palvelun käyttäjien tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnistetta.

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja heidän kutsumansa viestinnän osapuolet. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

 

10. Rekisteröityjen oikeudet

Soveltuva lainsäädäntö takaa rekisteröidyille useita oikeuksia käsiteltyihin henkilötietoihinsa liittyen. Productivity Leap kunnioittaa näitä oikeuksia ja on sitoutunut toteuttamaan nämä oikeudet. Rekisteröityjen oikeudet on listattu alla.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada kopio kyseisistä tiedoista;

 2. Rekisteröidyllä on oikeus oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen silloin, kun käsittely on perustunut suostumukseen ja se on suoritettu automaattisesti;

 3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä käsiteltyjen virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista;

 4. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esim. mikäli Productivity Leap ei enää tarvitse tietoja mutta rekisteröity ei halua niitä poistettavan, vaan haluaa pyytää käsittelyn rajoittamista sen sijaan;

 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvillä perusteilla vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esim. silloin kun käsittely on perustunut rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun eikä rekisterinpitäjällä ole esittää käsittelyllä rekisteröidyn perusteluja painavampia perusteita;

 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tiettyjen edellytysten täyttäessä (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”), esim. kun henkilötietoja ei tarvita enää tarkoituksiin, joihin ne oli kerätty, tai kun käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus on peruutettu;

 7. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelylle antamansa suostumus milloin tahansa; ja

 8. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto (ks. tietosuoja.fi).

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen PrivacyQuery(at)digia.com. Huomioithan, että joidenkin oikeuksien käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen lain mukaisten lisäehtojen täyttymistä. Lisäksi Productivity Leap saattaa joutua pyytämään joitakin lisätietoja, jotta voimme varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä.

Liitä pyyntöösi seuraavat tiedot:

 • tieto, jonka perusteella sinut voidaan identifioida (kuten esim. koko nimi, sähköpostiosoite tai muu vastaava)

 • tieto, missä roolissa otat yhteyttä (=Productivity Leapin työntekijä/asiakas/kumppani)

 • tieto siitä, mitä yllä mainittua lakiin perustuvaa oikeuttasi haluat käyttää.

bottom of page